Polityka RODO

Od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z wprowadzonymi zmianami przedstawiamy, w jaki sposób „Korczak. Szkoła Podstawowa Montessori” korzysta z Państwa danych.

„Korczak. Szkoła Podstawowa Montessori” z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mińskiej 25, której organem prowadzącym jest Laboratorium Montessori sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bajecznej 4, jako administrator danych osobowych informuje, że:

  1. Państwa dane osobowe tj. dane ucznia oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych są przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  2. podanie przez Państwa danych było obowiązkowe, wynikające z przepisów prawa;
  3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów prawa;
  4. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  5. posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  6. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym zlecone zajęcia edukacyjne oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, ponad to dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska mogą być udostępnione społeczności szkolnej.